ساخت ربات ماهی با سیستم گردش خون

یکی از جدیدترین رباتهای ساخته شده، ربات ماهی با سیستم گردش خون است.

خصوصیات رباتها

در گذشته رباتهایی ساخته می شد که بدنه ای سخت داشتند و حرکاتشان خشک بود. به مرور رباتهایی عرضه شد که دارای بدنه و حرکاتی نرم و روان بودند.

ادامه مطلب